Szwedzkie, historyczne farby, oleje i smoły do konserwacji
oraz malowania drewna, tynku i metalu
Pola uprawne lnu w Skanii/południowa Szwecja
Regulamin

 

Dane kontaktowe
1.1 Sklep BalticPaint.pl (dalej Sklep) jest sklepem internetowym, dostępnym w domenie www.balticpaint.pl

1.2 Sklep prowadzony jest przez firmę:

BALTIC PAINT Anna Wójtowicz
Henryków 9a

96-521 Henryków
NIP: 5251329332

(zwanym dalej Firma).

1.3 Kontakt w sprawach reklamacji, odstąpienia od umowy sprzedaży, informacji handlowej: 

BALTIC PAINT Anna Wójtowicz
Henryków 9a

96-521 Henryków
602 650 052
biuro@balticpaint.pl

Postanowienia ogólne
2.1 Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania przez Firmę, za pośrednictwem Sklepu sprzedaży towarów, a w szczególności składania zamówień na towary, realizacji zamówień, zapłaty za produkty, uprawnienia kupującego do odstąpienia od umowy, postępowania reklamacyjnego. Regulamin określa zasady sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną.

2.2 Realizacja sprzedaży w Sklepie odbywa się według niniejszego regulaminu.

2.3 Złożenie zamówienia w Sklepie oznacza akceptację przez Klienta zasad sprzedaży wynikających z niniejszego regulaminu oraz zobowiązuje Klienta do przestrzegania zawartych w nim reguł.

2.4 Z oferty Sklepu może korzystać każdy, kto posiada pełną zdolność do wykonywania czynności prawnych.

2.5 Ceny towarów wyrażone są w PLN i zawierają podatek VAT. Ceny mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Nie dotyczy to cen produktów zamówionych, w których zamawiający potwierdził zamówienie. Sklep może wycofać towary z oferty bez uprzedzenia.

2.6 Do dostarczonej przesyłki zawsze dołączany jest dokument dostawy i sprzedaży oraz informacja o warunkach sprzedaży i prawie do odstąpienia od umowy.

2.7 Firma świadczy za pośrednictwem Sklepu następujące usługi na rzecz kupujących:

2.7.1 sprzedaż towarów,

2.7.2 udostępnienie kupującemu indywidualnego konta w Sklepie, pozwalającego na dokonywanie zakupu towarów (dalej Konto),

2.7.3 otrzymywanie przez kupującego, za jego zgodą, bezpłatnych informacji na temat Sklepu, na podany przez kupującego adres poczty elektronicznej oraz inne usługi informacyjne (Newsletter).

2.8 W celu utworzenia Konta konieczna jest jego rejestracja. Rejestracja konta jest bezpłatna i dobrowolna. Utworzenie konta daje kupującemu możliwość realizacji zamówień, a także wgląd do historii i statusów zamówień, możliwość korzystania z kodów rabatowych jeśli takie są wprowadzone.

2.9 Umowa o prowadzenie Konta w Sklepie zostaje zawarta wraz z wypełnieniem przez kupującego formularza rejestracyjnego, po zapoznaniu się z treścią i zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu, wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Firmę danych osobowych oraz potwierdzeniu woli utworzenia konta poprzez naciśnięcie przycisku „Zakładam Konto”.

2.10 Dostęp do Konta zabezpieczony jest hasłem. Kupujący powinien dochować należytej staranności w zdefiniowaniu bezpiecznego hasła i zachowaniu w poufności hasła dostępu do swojego Konta w Sklepie.

2.11 Firma nie ponosi odpowiedzialności za skutki ujawnienia przez kupującego danych logowania osobom trzecim.

2.12 Kupujący może w każdym czasie usunąć Konto. W celu usunięcia konta należy zgłosić żądanie usunięcia Konta wraz z podaniem adresu poczty elektronicznej przypisanego do Konta na adres: biuro@balticpaint.pl. Poprzez usunięcie Konta, następuje rozwiązanie umowy o świadczenie usług udostępnienia kupującemu indywidualnego konta w Sklepie.

2.13 Kupujący może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub w terminie późniejszym. W przypadku wyrażenia takiej zgody, kupujący będzie otrzymywać na podany przez siebie adres poczty elektronicznej biuletyn informacyjny (Newsletter) Sklepu, a także inne informacje handlowe wysyłane przez Firmę.

2.14 Kupujący może w dowolnym momencie zrezygnować z Newslettera poprzez wysłanie wiadomości na adres:biuro@balticpaint.pl. z żądaniem zaprzestania dostarczania Newslettera lub poprzez kliknięcie linku rezygnacji zawartego w każdym otrzymanym Newsletterze.

2.15 Kupujący jest zobowiązany do korzystania ze Sklepu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby wpłynąć na jego prawidłowe funkcjonowanie.

2.16 Kupujący jest zobowiązany do niedostarczania treści o charakterze bezprawnym, naruszających prawa lub dobra osobiste osób trzecich lub niezgodnych z dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego.

2.17 Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania oferowanych przez niego produktów, składania zamówień i kupowania produktów, zakładania i korzystania z indywidualnego Konta oraz otrzymywania informacji na temat Sklepu niezbędny jest dostęp do Internetu oraz posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z tego dostępu, w tym przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www, a także aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail) umożliwiające przesłanie informacji dotyczących realizacji zamówienia.

Zasady składania zamówienia
3.1 Warunkiem korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz jego akceptacja. Kupujący przed złożeniem zamówienia w Sklepie, składa poprzez zaznaczenie widocznego pola oświadczenie, że zapoznał się z treścią Regulaminu i zaakceptował postanowienia w nim zawarte oraz że wyraża zgodę na przetwarzanie przez Firmę danych osobowych.

3.2 Zamówienia na towary dostępne w asortymencie Sklepu można składać 7 (siedem) dni w tygodniu, 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę.

3.3 W celu złożenia zamówienia, należy zaakceptować Regulamin i wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Firmę danych osobowych.

3.4 Po utworzeniu Konta, każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym (adres e-mail lub login oraz hasło). Hasło podane przy rejestracji Konta może zostać zmienione przez kupującego, po zalogowaniu się na Konto.

3.5 W celu złożenia zamówienia, kupujący dokonuje wyboru towarów, sposobu i adresu dostawy, adresu, na jaki ma być wystawiona faktura (jeśli wybrano) oraz sposobu płatności zgodnie ze wskazówkami podanymi na kolejnych etapach składania zamówienia.

3.6 Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Kupujący składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach Sklepu, składa ofertę zakupu określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.

3.7 Ceny towarów wskazanych na stronach Sklepu są cenami brutto i zawierają podatek VAT. Podawane są w złotych polskich. Nie zawierają kosztów dostawy.

3.8 Cena podana przy towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez kupującego.

3.9 Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia towaru do Kupującego, od wartości oraz wielkości zamówienia. Kupujący jest o nich informowany przy wyborze sposobu dostawy w trakcie składania zamówienia. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Kupującego.

3.10 Po złożeniu zamówienia na towar, na podany adres poczty elektronicznej kupujący otrzyma automatyczną odpowiedź potwierdzającą przyjęcie zamówienia do realizacji ze wskazaniem przedmiotu zamówienia, ceny jednostkowej, ilości egzemplarzy, ceny całkowitej oraz kosztów.

3.11 Zamówienia nie wymagają elektronicznego potwierdzenia przez kupującego po otrzymaniu wiadomości e-mail jak wyżej.

3.12 Firma zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach towarów oraz do przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych. Ewentualne zmiany cen towarów obowiązują od momentu wprowadzenia ich do systemu informatycznego Sklepu i nie dotyczą zamówień złożonych przed ich wprowadzeniem do tego systemu.

3.13 Kupujący może dokonać zmian w zamówieniu poprzez kontakt z Działem Obsługi Klienta pod adresem biuro@balticpaint.pl. Zmiany mogą dotyczyć rezygnacji z całości bądź z części towarów składających się na zamówienie, zmiany w adresie dostawy lub zmiany danych na fakturze i mogą być zgłaszane do czasu realizacji zamówienia przez Firmę (skompletowania zamówienia oraz przygotowania go do wysyłki). Zmiana zamówienia przez zamawiającego wymaga zgody Firmy, która zostanie przesłana emailem.

Zasady realizacji zamówienia
4.1. Zamówienia w Sklepie, realizowane są w dni robocze, od poniedziałku do piątku i wyłącznie na terenie RP.

4.2. Dostępność towaru oznacza czas realizacji zamówienia, może mieć następujące oznaczenia:

4.2.1. dostępny od ręki – produkt znajduje się w naszym magazynie,

4.2.2. dostępny w 48 godzin – produkt znajduje się w magazynie naszego dostawcy,

4.2.3. dostępny do 14 dni roboczych – produkt jest trudno dostępny i musi zostać sprowadzony,

4.2.4. dostępny na zamówienie – produkt dostępny jest na zamówienie,

4.2.5. chwilowo niedostępny – produkt jest aktualnie niedostępny.

4.3. Oznaczenie dostępności informuje, ile dni roboczych zazwyczaj upływa od chwili złożenia zamówienia do momentu skompletowania zamówionych produktów i przygotowania ich do wysyłki.

4.4. Czas dostawy to zazwyczaj następny dzień roboczy po dokonaniu wysyłki w przypadku przesyłki kurierskiej. W przypadku płatności przelewem, czas otrzymania przesyłki wydłuża się o czas realizacji przelewu.

4.5. Na czas oczekiwania na przesyłkę składa się czas realizacji zamówienia (skompletowanie produktów do zamówienia) oraz przewidywany czas dostawy (w zależności od wybranej formy).

4.6. W zależności od wybranej przez kupującego formy płatności, rozpoczęcie realizacji zamówienia rozpoczyna w najbliższy dzień roboczy następujący bezpośrednio po dniu wysłania kupującemu potwierdzenia realizacji zamówienia i po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia złożonego zamówienia, i uznania rachunku Sklepu kwotą zamówienia.

4.7. Jeżeli z powodu niedostępności towarów objętych zamówieniem, Sklep nie może zrealizować zamówienia w całości, poinformuje o tym kupującego niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 2 dni od zawarcia umowy i zwróci ewentualnie wpłacone środki. Zawiadomienie zostanie wysłane na adres poczty elektronicznej podany w formularzu zamówienia lub przekazane drogą telefoniczną na numer wskazany przez kupującego.

4.8. Jeżeli z powodu niedostępności części towarów objętych zamówieniem lub z innych przyczyn uniemożliwiających realizację całości zamówienia w terminie, Sklep nie może zrealizować zamówienia w części, może zaproponować kupującemu:

4.8.1. anulowanie całego zamówienia – zgoda kupującego oznacza zwolnienie Sklepu z obowiązku realizacji zamówienia,

4.8.2. anulowanie zamówienia w części, w której realizacja w wyznaczonym terminie nie jest możliwa – zgoda kupującego oznacza obowiązek Sklepu realizacji zamówienia w części oraz zwolnienie Sklepu z obowiązku realizacji zamówienia w pozostałym zakresie,

4.8.3. podział zamówienia na części i określenie nowego terminu realizacji dla tej części zamówienia, której realizacja w pierwotnym terminie nie jest możliwa (kupujący nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z wysyłką zamówienia w kilku przesyłkach). Zawiadomienie zostanie wysłane niezwłocznie, na adres poczty elektronicznej podany w formularzu zamówienia.

4.9. Jeśli kupujący dokonał zapłaty za anulowane zamówienie bądź jego części, Sklep zwróci należność niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 3 dni od daty anulowania zamówienia.

4.10. Jeśli kupujący nie wybierze żadnego ze sposobów realizacji zamówienia w sytuacji, o której mowa powyżej, (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z kupującym z przyczyn nie leżących po stronie Firmy), Firma dostarczy kupującemu towary, co do których realizacja zamówienia jest możliwa w terminie, w pozostałym zakresie zamówienie zostanie anulowane, o czym kupujący zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej podany w formularzu zamówienia. Kupujący będący Konsumentem może odstąpić od umowy w zakresie, w jakim została zrealizowana, na zasadach określonych w Regulaminie.

4.11. W przypadku podania przez kupującego błędnych lub niedokładnych danych, w tym w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu, Firma nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.

4.12. Do każdego zamówienia dołączona jest faktura VAT lub paragon.

4.13. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

Formy i koszty dostawy
5.1 Przedmiot zamówienia będzie dostarczony za pośrednictwem przesyłki kurierskiej pod wskazany przez kupującego adres.

5.2 Nieuzasadniona odmowa przyjęcia przesyłki traktowana jest jako naruszenie zasad niniejszego regulaminu i zamawiający zwróci koszty Sklepu związane z nieodebraną przesyłką, w tym koszty dostawy.

5.3 Zamówienia wysyłane będą pod wskazany przez Klienta adres pocztą kurierską w ciągu od 3 do 21 dni roboczych od daty potwierdzenia zamówienia i otrzymania zapłaty przez Sklep, lub w terminie od 3 do 21 dni roboczych od daty potwierdzenia zamówienia w przypadku płatności za pobraniem. Wyjątkiem są artykuły z umieszczoną w opisie produktu informacją o wydłużonym czasie realizacji.

5.4 Terminy dostawy są orientacyjne, a Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub zwłokę przewoźnika.

5.5 Klient będzie obciążony kosztami wysyłki w zależności od wagi paczki. Przesyłki dostarczane są spedycją. Cena dostawy będzie wskazana kupującemu po złożeniu przez niego zamówienia.

5.6 Po uregulowaniu zapłaty zawartość przesyłki powinna być sprawdzona w obecności kuriera na okoliczność kompletności i nienaruszalności opakowań. W razie niezgodności dostarczonej przesyłki ze złożonym zamówieniem lub stwierdzeniu uszkodzenia opakowania, kupujący powinien odnotować ten fakt na liście przewozowym firmy kurierskiej i niezwłocznie powiadomić o tym sprzedawcę wiadomością e-mail na adres biuro@balticpaint.pl Reklamacja będzie przez Sklep niezwłocznie rozpatrzona. Przyjęcie przesyłki przez kupującego, potwierdzone jego podpisem bez uwag na liście przewozowym, traktowane będzie jako potwierdzenie jej zgodności z zamówieniem.

5.7 Sklep nie ponosi odpowiedzialności za sposób korzystania z towarów, w tym odstępstwa od ich przeznaczenia.

Formy płatności
6.1 Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danym Towarze stanowią ceny brutto i nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu zamówienia.

6.2 Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:

a) przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy);

b) przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy z opcją odbioru osobistego w biurze Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta niezwłocznie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia, zaś Towar wydany zostanie w biurze Sprzedawcy, po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy);

c) przelew bankowy, płatność BLIK, płatności kartami płatniczymi, płatność odroczona PayPo za pośrednictwem operatora Autopay S.A.

d) typy obsługiwanych kart płatniczych: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.

e) gotówką za pobraniem, płatność Dostawcy przy dokonywaniu Dostawy (w tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia);

f) gotówką przy odbiorze osobistym – płatność w biurze Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia zostanie dokonana niezwłocznie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia, zaś Towar wydany zostanie w biurze Sprzedawcy).


6.3. Klient jest każdorazowo informowany przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu o terminie w jakim jest zobowiązany dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży.


6.4. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

 

Odstąpienie od umowy (dotyczy umów konsumenckich)
7.1 Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje zgodnie z przepisami prawa w odniesieniu do umowy m.in:

7.1.1 o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy,

7.1.2 w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,

7.1.3 w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

7.1.4 w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

7.1.5 w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

7.1.6 w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7.1.7 w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy.

7.2 Kupujący wyraża zgodę na rozpoczęcie spełniania świadczenia poprzez zaznaczenie widocznego pola z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na spełnienie świadczenia oraz informacją o utracie prawa odstąpienia od umowy.

7.3 Firma niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostarczenia produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez kupującego sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie).

7.4 Sklep zastrzega sobie prawo wstrzymania się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania zwracanych produktów lub dostarczenia przez kupującego dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7.5 Sklep dokona zwrotu płatności przelewem na rachunek, którego użył kupujący do zakupu produktu lub w inny sposób, który nie wiąże się dla kupującego z żadnymi kosztami.

Ochrona danych osobowych
8.1 Administratorem danych osobowych jest Firma.

8.2 Przy składaniu zamówienia kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie przez Firmę swoich danych osobowych.

8.3 Podanie danych osobowych przez kupującego jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Firmę może uniemożliwić dokonywanie przez kupującego zakupów lub świadczenie usług drogą elektroniczną. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Kupujący ma pełną kontrolę nad danymi jakie podaje. Nie wymagamy żadnych dodatkowych danych, oprócz niezbędnych do zrealizowania zamówienia.

8.4 Firma przetwarza dane osobowe w celu zawierania z kupującym i wykonywania umów sprzedaży towarów zamówionych przez kupującego, świadczenia usług drogą elektroniczną oraz w przypadku wyrażenia przez kupującego odrębnej zgody, również w celach marketingowych, w tym w szczególności w celu przesyłania informacji handlowych droga elektroniczną. Przetwarzanie zamówień, w tym obsługa, weryfikacja, wysyłka towarów i wystawianie faktur. Obsługa anulacji zamówień i rozwiązywanie wszelkich problemów związanych z zamówieniem, z zakupionymi towarami lub usługami. Zwrot towarów zgodnie z przepisami prawa. Zwrot wartości towarów zgodnie z przepisami prawa.

8.5 Firma zapewnia, iż dane osobowe przetwarzane są zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu (UE) 2016/679 („Ogólne rozporządzenie o ochronie danych” lub „RODO”), a także wszelkimi innymi mającymi zastosowanie przepisami prawa.

8.6 Kupujący ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto. Można to rónież zlecić Firmie.

8.7 W przypadkach i na zasadach określonych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa kupujący ma prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.

8.8 Dane kupującego mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. dostawcy usług kurierskich w szczególności: dostawcy usług płatniczych/bankowych, dostawcy usług marketingowych/telemarketingowych, dostawcy usług badania rynku, towarzystwa ubezpieczeniowe, dostawcy usług informatycznych.

8.9 Dane przechowujemy dopóki kupujący posiada konto w sklepie naprawsam.pl. W dowolnym momencie kupujący może zażądać od Firmy usunięcia informacji lub zamknięcia konta, W takim przypadku Firma zrealizuje takie żądanie, z zastrzeżeniem zachowania pewnych informacji, również po zamknięciu konta,w przypadkach, w których będzie to konieczne w świetle obowiązujących przepisów prawa lub uzasadnionych interesów np.: w związku z dochodzeniem roszczeń, w związku z wykonywaniem umowy lub wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności obowiązków podatkowych i rachunkowych.

Postanowienia końcowe
W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy powszechnego prawa polskiego.
Firma zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Firmę, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie Sklepu zmienionego regulaminu. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.
Firma dokłada wszelkich starań, by świadczone usługi w ramach Sklepu były na najwyższym poziomie, jednakże nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy.
W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług, Sklep korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym kupującego, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Kupujący może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki tak, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu.
Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Spółką a kupującym, który jest Konsumentem zostaje poddane właściwym sądom powszechnym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu Postępowania Cywilnego. W przypadku kupujących, którzy nie są konsumentami, sądem właściwym będzie sąd właściwy dla Firmy.

--

Płatności w sklepie obsługuje:

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl